Header Image for Llansantffraed CC

Aelodau'r Cyngor Cymuned

Cadeirydd 2020-21  a 2021-22:  Y Cynghorydd Phil Tomlins

Is-gadeirydd 2020-21 a 2021-22:  Y Cynghorydd Gwenno Piette 

Cynghorwyr
Cofrestr o Ddatgelu Buddiannau gan Aelodau mewn Cyfarfodydd
Enw Manylion Cyswllt
Sheila Davies  Nol Adre, Stryd y Capel, Llanon, Ceredigion.
Jim Hughes  Llys Y Wawr, Llanon, Ceredigion. SY23 5HQ
Lowri Jones
 Cantre, 15 Stad Craig Ddu, Llanon, Ceredigion. SY23 5AQ
Lodwick Lloyd
 Adsolwen, Llanon, Ceredigion. SY23 5LZ
Dennis Morgan  Fronfoel Uchaf, Llanon. SY23 5LZ
Andrew Phillips
Gwenno Piette
Emporium, Stryd y Bont, Llanon, Ceredigion. SY23 5HA
Aled Roberts
Ardwyn, Llanon, Ceredigion. SY23 5HH
Bryan Tomlins
West Winds, Stryd Yr Eglwys, Llanon, Ceredigion. SY23 5HT
Phil Tomlins
Craiglas, Church Street, Llanon, Ceredigion. SY23 5HT


Cyfarfodydd
Cynhelir y cyfarfod blynyddol ar y Dydd Mawrth cyntaf ym Mis Mai, heblaw yn ystod blwyddyn etholiadol, pan y cynhelir y cyfarfod ar y dydd Mawrth sy'n dilyn y pedwerydd dydd ar ôl yr etholiad.

Cynhelir y cyfarfodd misol ar y Dydd Mawrth cyntaf ymhob mis, gan ddechrau am 7:30 pm.   Cynhelir cyfarfod 1af Mehefin 2021 yn Festri Capel Siloh, Llanon.

Gosodir yr agenda a'r cofnodion o'r cyfarfod blaenorol, heb eu cadarnhau, ar hysbysfyrddau'r pentref tri diwrnod gwaith cyn dyddiad y cyfarfod.

Dylid anfon unrhyw faterion at sylw'r Cyngor Cymuned at y Clerc. Mae cyfarfodydd y Cyngor yn agored i'r cyhoedd. Ond ar brydiau, gall y cyngor gau allan y cyhoedd o'r cyfarfodydd, drwy wneud penderfyniad arbennig sy'n egluro pam fod trafodaeth agored ar faterion arbennig, yn rhagfarnllyd yng ngolwg y cyhoedd.

 

Arwyddlun Milflwydd


Cynlluniwyd arwyddlun Milflwydd Llansantffraed gan Dewi Rowlands Wave Villa, ac arno gwelir Eglwys Llansantffraed (uchaf) ac Eglwys Gadeiriol Tyddewi (chwith).

Honnir i Dewi Sant gael ei fagu yn Llanon, a chysegrwyd yr eglwys fore yma i Non, mam Dewi. Felly'r enw Llanon. Perchenogwyd Morfa Esgob yn ddiweddarach gan Esgobion Tyddewi, ac yma heddiw, y gwelir olion unigryw o ddulliau agored o ffermio, yn deillio yn ol i'r Oesoedd Canol.

Adeiladwyd y Gwladys (y llong ar y dde) gan Henry Harries yn 1863 yn Llansantffraed, ac fe dystia i draddodiad morwrol y gymuned, ynghyd a'r diwydiant adeiladu llongau, a fu mor llwyddiannus yma, yn ystod hanner cyntaf y 19fed ganrif.                             

 Cliciwch yma i weld map o ardal y gymuned.

Cliciwch yma i weld y Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2007.

Dengys y canlynol rhai ystadegau o gyfrifiad 1991 gan Ddosbarth Polisi ac Ymchwil Adran Cynllunio Cyngor Sir Dyfed.

Ystadegau  

Nifer Aelwydydd
Rhieni Sengl   
Plant yr Uchod
Pensiynwyr yn byw ar ben eu hunain  
Tai:
            a Pherchennog Preswyl
            ar rent-Preifat
            ar rent Trwy Gyflogaeth/Gyda Busnes
            ar rent-Cymdeithas Tai
            ar rent-Cyngor
Poblogaeth Preswyl
Oedran 0-15
Oedran Pensiwn
Oedran 18-Pensiwn
Siaradwyr Cymraeg
Yn gweithio
Anweithrodol
Di-Waith

Salwch Tymor Hir Sy'n Caethiwo
436
8
9
86
508
344
29
10
3
46
1082
207
289
563
682
440
433
25
179

Cliciwch er mwyn cysylltu ag ystadegau cyfrifiad 2001 yn Dosbarth Etholiadol Llansantffraid sydd hefyd yn cynnwys Cymuned Dyffryn Arth.