Header Image for Llansantffraed CC
Sefydliadau Cymunedol

Heddlu Dyfed-Powys
Rhif di-argyfwng: 0845 330 2000
Mewn argyfwng ffoniwch 999

Cymhorthfa Gymunedol Tim Plismona Bro Ceredigion
Bydd eich Tîm Plismona Bro yn cynnal Cymhorthfa Gymunedol yn Festri Capel Seilo ar y dydd Iau cyntaf o bob mis rhwng 10.30am - 11.30am er mwyn trafod materion lleol ac unrhyw bryderon sydd gennych. Edrychwn ymlaen at eich gweld a chlywed eich sylwadau am eich cymuned.

Clwb y Goleuni
Mae Clwb y Goleuni yn cwrdd bob nos Fercher yn Eglwys y Plwyf Llansantffraed rhwng 5.00 a 6.00y.h. ac mae'n cael ei redeg ar ffurf Ysgol Sul.  Mae'n agored i blant rhwng yr oedran o 4 ac 11.  Er mai yn yr Eglwys mae'r clwb yn cwrdd ac er mai aelodau yr Eglwys sy'n ei redeg mae Clwb y Goleuni yn agored i bawb yn y pentref sydd â diddordeb mewn ymuno.

YThe Light Clubn ystod yr awr mae'r plant yn dysgu am yr Iesu trwy storïau, gemau, gwaith celf, caneuon a gweddi ac ar y diwedd maent yn mwynhau diod a bisgedi gyda'u gilydd.  Rydym yn dilyn cwrs yr Undeb Cristnogol sy'n addas iawn i blant ifanc. Rydym yn mwynhau awyrgylch ysgafn ac anffurfiol ac mae'r plant yn cael llawer o sbort. Ar ddiwedd y flwyddyn mae'r plant yn paratoi ac yn cymeryd rhan mewn Drama Nadolig sy'n cael ei ddangos i'r cyhoedd.

Ar hyn o bryd mae 12 o blant yn aelodau o Glwb Goleuni gyda rhwng 8 a 10 yn mynychu yn rheolaidd.  Mrs Wendy Morgan sy'n rhedeg y clwb gyda help y Ficer, y Parchedig Julian Smith a'i wraig Mrs Deborah Smith.

Merched Y Wawr - Cangen LlannonWomen's Institute Logo
Carwn estyn groeso i chi ymuno â changen Merched y Wawr Llannon.
Rydym yn cyfarfod yr ail nôs Iau bob mis am 7:30 o'r gloch yn Festri Siloh.

RHAGLEN Y TYMOR 2015

 Ionawr  
Chwefror             
 Mawrth
Ebrill             
 Mai